Steve Shanyaski & Chris Washington – Darlington – October 25th 2018